தல தலதான்…!

Actor Ajith Standing in Que for Voting

மக்களோடு மக்களாக ஒட்டு   போடக் காத்திருக்கும் தல!

COMMENT பகுதியில் உங்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப் படுகின்றன.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: