கட்டாயம் வேண்டும் பாகிஸ்தானுடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை…ஏன்னா..?

கட்டாயம் பாகிஸ்தானுடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை வேண்டும்…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ஏன்னா…

No More fights with Pakistan, Guys..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: