கட்டாயம் வேண்டும் பாகிஸ்தானுடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை…ஏன்னா..?

கட்டாயம் பாகிஸ்தானுடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை வேண்டும்…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ஏன்னா…

No More fights with Pakistan, Guys..